647
คณะเกษตรฯ มข. จับมือ สสว. พัฒนาความร่วมมือ โครงการ SME Start up

ia

  • เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่าวิเทศและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณศิริพร วงศ์วิวัฒน์ชัย ผู้จัดการโครงการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต และ คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าร่วมปรึกษาพัฒนาความร่วมมือการอบรมโครงการ SME Start up พัฒนาผู้ประกอบการภาคอีสาน ตอนบน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ได้นำเยี่ยมชมสินค้าเกษตรแปรรูป ณ Agro Outlet มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [19/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี / ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี
96 people like this