341
คณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน บริษัท เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาธุรกิจการเกษตร จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท เค.เอส.เอฟ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลาร้าต้มสุกปรุงรสตราภา-ทอง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากคุณวีรดาอร พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินกิจการ และตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ยังได้นำเยี่ยมชมโรงงานซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP ซึ่งผลผลิตภัณฑ์ปลาร้าได้มีการวางจำหน่ายในห้าง แม็คโคร และบิ๊กซี ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะได้เรียนรู้การเริ่มดำเนินธุรกิจเกษตร รวมถึงการวางแผนการตลาดและการผลิตเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ... [19/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ / นายเรวัตร เหล่าฤทธิ์
43 people like this