616
สืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561

ia

  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบไทย พิธีทรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ และในปีนี้ทางภาควิชาฯร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นน้ำสงกรานต์ตามแบบวิถีไทยโบราณ จากนั้นคณาจารย์และผู้อาวุโส กล่าวอวยพร แก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ นักศึกษาปริญญาโททั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี สร้างบรรยายกาศความอบอุ่นและชื่นมื่นเป็นกันเอง ... [25/04/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ไพศาล เอกวัฒน์ / นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3
103 people like this