380
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ Open House เกษตรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1

ia

  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Open House เกษตรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 350 คน ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น br>
    โครงการ Open House เกษตรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานที่นักศึกษาได้สรรค์สร้างขึ้นมานำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อจัดเวทีนำเสนอโครงงาน และเพื่อพัฒนาบัณฑิตเกษตรศาสตร์ในเรื่องการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิด และออกแบบการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/04/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
48 people like this