417
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety

ia

  • เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Aggie Safety โดย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย แพทย์หญิงกมลวรรณ เอี้ยงฮง อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [01/05/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
63 people like this