312
คณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลในงาน IP Day for KKU Alumni

ia

  • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ผู้อำนายการศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน รับมองรางวัล IP Champion 2018 ประเภทพันธุ์พืชใหม่ ในงาน IP Day for KKU Alumni โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    กิจกรรม IP Day for KKU Alumni จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยมาใช้จริงพร้อมทั้งสนับสนุนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำผลงานที่ได้จากการจบการศึกษาต่อยอดธุรกิจใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ... [01/05/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ผศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา, กรรณิการ์,รวิพร สายแสนทอง
47 people like this