412
คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน

ia

  • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 7.00 – 17.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน แก่ อบต.เมืองเพีย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ กลุ่มอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย นายณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว และนางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ และนักศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักไส้เดือนดินให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการของเสียในชุมชน โดยนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นการใช้สิ่งเหลือทิ้งกากของเสีย โดยเฉพาะมูลกระบือที่เป็นของเสียในชุมชน มาพัฒนาปรับปรุงเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ที่มีคุณภาพสูงและลดการปนเปื้อนสารพิษ ซึ่งรูปแบบการอบรมมีทั้งที่เป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติโดยมีการจัดกลุ่มให้เกษตรกรลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทั้งนี้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน พร้อมพันธุ์ไส้เดือนดินให้ชุมชนอีกด้วย หลังจากนั้นได้มีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดอบรมครั้งนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักใช้เองได้ในครัวเรือน สามารถจัดการของเสียช่วยปัญหาขยะ เป็นการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ และสามารถสร้างอาชีพเสริมได้อีกด้วย ซึ่งทางอบต.เมืองเพีย ผู้นำชุมชน และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ กลุ่มอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นให้ความสนใจอย่างมาก มีความประสงค์ให้ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการโครงการการนำมูลกระบือมาทำเป็นปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป ... [16/05/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: นางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ / นางสาววิไลวรรณ ด้วงเจริญ
71 people like this