420
คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมการขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า และการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

ia

  • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ชุมชน เรื่อง “การขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า และการจัดการศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน” ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ วงเจริญ ดร.ชุตินันท์ ชูสาย และ ดร.สุกัญญา ทวีกิจ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

    ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการขยายพันธุ์ถั่วคลุมดินมูคูน่า ช่วยเก็บรักษาความชื้นหน้าดิน ช่วยเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ให้กับพืชปลูกหลักอายุยาว เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลชนิดต่างๆ การจัดการศัตรูพืชในสวนยางพารา เช่น การป้องกันกำจัดวัชพืช โรค และแมลงที่สำคัญของยางพาราอย่างปลอดภัย การใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพในสวนยางพารา ซึ่งคาดว่าองค์ความรู้เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรสวนยางพาราในเขตพื้นที่ต่อไป ... [16/05/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ / ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี
63 people like this