604
คณะเกษตรฯ มข. จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management

ia

  • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทีมวิทยากรในการจัดอบรมได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม นายกฤษฎา ศิลปะบูรณะ และ นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์เพชร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 6 คน จาก College of Natural Resources (CNR) ประเทศภูฏาน ได้แก่ Assoc.Prof.Dr.Phub Dorji (President, CNR) Assoc.Prof.Dr.Penjor (TICA Project Coordinator,CNR) Assoc.Prof.Dr.Sonam Trashi (Dean,Academic Affairs CNR) Assoc.Prof.Dr.Thubten Sonam Mr.Ran Bdr. Chhetri และ Mr.Tshering Gyeltshen ณ ห้องประชุม 4 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/05/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
96 people like this