722
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560

ia

 • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เข้ารับมอบโล่ผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2560 จากงานวิจัย เรื่อง “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย” จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมอบโล่ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบอลรูม 1 – 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยเด่น สกว. เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการคิดค้นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างบูรณาการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

  การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า สาระ ความสำคัญ และประโยชน์งานวิจัยของ สกว. ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่ดีเด่น ให้เป็นประโยชน์แก่นักวิจัย และสาธารณชนสูงสุด และเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักวิจัย สกว. ที่ได้เปลี่ยนผลงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง” ภายใต้ธีม “สกว. 4.0 วิจัยไร้ขีดจำกัด”

  สำหรับงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2560 มีทั้งสิ้น 14 ผลงานวิจัยเด่น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชนและพื้นที่ และ ด้านวิชาการ ซึ่งงานวิจัยทั้ง 4 ด้านสามารถแก้ไขปัญหา และต่อยอดการนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุตสาหกรรม ด้านชุมชนพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านประวัติศาสตร์ ต่อไป ... [23/05/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา
115 people like this