6937
กิจกรรมรดน้ำไว้ผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์

ia

  • วันที่ 10 เมษายน 2556 เมื่อเวลา 09.00-10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร AG 08 ซึ่งเป็นเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้ที่มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน ... [12/04/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
755 people like this