445
คณะเกษตรศาสตร์ มข จัดพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management

ia

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร International Training on Project and Office Management และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้มอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร วุฒิไกร บุญคุ้ม เป็นผู้ประสานงานหลักและดำเนินรายการ ซึ่งภายในงานได้มีการชมวีดีทัศน์สรุปบรรยากาศการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และกล่าวคำขอบคุณจากทีมวิทยากรและคณะกรรมการในการจัดฝึกอบรม ... [08/06/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยโสตและสารสนเทศ / หน่วยโสตและสารสนเทศ
74 people like this