438
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Animal Production and Resource Management for Sustainable Agriculture and Food Safety โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 18 คน จาก 18 ประเทศ ณ ห้อง 8003 อาคาร Ag 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตปศุสัตว์แบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างประเทศกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ เพื่อให้ชาวต่างชาติตระหนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญขึ้น สามารถใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทยได้ ... [21/06/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
66 people like this