249
คณะเกษตรฯ มข. จัดการอบรมการใช้โปรแกรม AG FORM

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมการใช้โปรแกรม AG FORM โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในการอบรม การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถนำโปรแกรม AG FORM ไปใช้ในการทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [21/06/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
35 people like this