254
คณะเกษตรฯ มข. จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากทุกส่วนงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรจากทุกส่วนงานมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรจากทุกส่วนงานภายในคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [22/06/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
36 people like this