272
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้างาน จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และในช่วงบ่าย คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชม Agro Outlet และแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ... [29/06/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / มลฑา, อารตี, กมลธิดา, มาริสา
28 people like this