184
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนาม ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และบุคลากรจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานว่า 100 คน ณ ห้องประชุมสารสินอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทางด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร โดยการขยายผลโครงการวิจัยด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสูงสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อทำวิจัยและพัฒนาหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร และ พัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายทั้งทางด้านการวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งกันและกัน ... [12/07/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
24 people like this