292
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.นำเสนอผลงานวิจัย ในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ณ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, University of Hawaii

ia

  • ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอสัมมนาผลงานวิจัย ในฐานะนักวิจัยรับเชิญ ณ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii (UH) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ในโอกาสที่มาปฏิบัติราชการเพื่อปรึกษางานวิจัย และเขียนงานวิจัย ณ สถาบันแห่งนี้ หัวข้อการบรรยาย เรื่อง Soil organic matter accumulation in sandy soils: Results of a long-term experiment in Northeast Thailand (การสะสมอินทรียวัตถุในดินทราย: ผลการวิจัยจากการทดลองระยะยาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตจากภาควิชาและคณะดังกล่าวของ UH

    ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ มีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ UH มาอย่างยาวนาน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และได้เคยมาทำวิจัย ณ สถาบันนี้ในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง ในรูปแบบของการเขียนหนังสือทางด้านอินทรียวัตถุของดิน และการส่งนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกมาทำงานวิจัยด้านการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดิน โดยมีอาจารย์ของ Department of Tropical Plants and Soil Sciences, UH เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้แก่ Professor Jonathan Deenik ทำให้สามารถสร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกไปรับใช้สังคม และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติร่วมกัน ... [18/07/2018]

    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
38 people like this