203
คณะเกษตรฯ มข. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ia

 • เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากรงานบริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 440 คน ณ ห้อง 7001 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมภายในงาน เป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ แนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ แนะนำการศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ทุนการศึกษา และการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แนะนำการลงทะเบียน และหลักสูตรการศึกษา โดยนางชัชชนี สุวรรณศร หัวหน้างานบริการ การศึกษา และ นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ How to learn for English โดยศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย Digital Library & Co working Space โดยนางทรรศณีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ แนะนำการเรียนอย่างไรให้เป็นสุข กิจกรรมและการเรียนไปด้วยกันได้ โดยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และกิจกรรมเลือกชุมนุมนักศึกษา

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตอีกด้วย ... [31/07/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
24 people like this