325
คณะเกษตรฯ มข. รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16

ia

  • เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษาจาก นายโอภาส ยอดแก้ว ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท นายชัชวาลย์ มณีทัพ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 16 เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท โดยนายโอภาส ยอดแก้ว เป็นตัวแทนมอบ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวจิราพร จุ้ยพุทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [17/08/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
41 people like this