120
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ia

  • ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ปัทมา วิตยากร แรมโบ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ ที่เป็นอาจารย์ได้แก่ อาจารย์ ดร. รติกร แสงห้าว มรภ. มหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย ได้แก่ คุณมรกต สิงหะสุริยะ และคุณชุติกาญจน์ ทรายลิยา รวมทั้งนักศึกษามรภ. มหาสารคาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    โดยทางกลุ่มวิจัยฯ ได้นำความรู้จากผลการวิจัย ทางด้านการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเสนอการทดลองในกระถางในหัวข้อเรื่อง “การทดลองการปลูกพืชในกระถางที่ใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพกันโดยมีการเติมและไม่เติมปุ๋ยเคมี” รวมทั้งแสดงตัวอย่างสารอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ซากต้นถั่วลิสง ใบพลวงร่วง ต้นครามขน ใบยูคาลิปตัสร่วง ใบจามจุรีร่วง ใบประดู่ร่วง ใบมะขามร่วง ใบอ้อย และใบกระถิน เป็นต้น มาจัดแสดงแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมชมงาน นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยฯ ยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ที่สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ไนโตรเจน และลิกนิน ที่แตกต่างกัน ที่นำมาใช้ปรับปรุงดินเสื่อมโทรม เช่น เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารอินทรีย์ที่มีในท้องถิ่น ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งนี้ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกลุ่มวิจัยฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ได้รับผลตอบรับในทางที่ดี โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 500 คน ... [23/08/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
18 people like this