155
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกับอาจารย์จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

ia

 • เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมทั้งผู้ช่วยวิจัย 4 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิจัยฯ จากต่างสถาบัน ได้แก่ อ.ดร.สมชาย บุตรนันท์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิจัย 1 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยฯ ซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ร่วมสถาบัน ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับทางธนาคารเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 117 คน ประกอบด้วย เกษตรกร จากอำเภอเมือง อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยยีประกอบด้วยการบรรยายโดย ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ เรื่อง “หลักการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมโดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในท้องถิ่น” นอกจากกิจกรรมการบรรยายแล้วยังมีการจัดแสดงตัวอย่างการเจริญเติบโตของพืชไร่ที่ปลูกในดินทรายที่ได้รับสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ จากการทดลองในกระถาง การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัยอีกด้วย ต่อมาในช่วงบ่าย อาจารย์ประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้บรรยายในหัวข้อการผลิตและการใช้สารชีวภาพในการผลิตพืช และมีการสาธิตการใช้สารชีวภาพในการผลิตพืชอย่างง่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมอบรมของกลุ่มวิจัยฯ ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้ถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แก่เกษตรกรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเกษตรที่เสื่อมโทรมและรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ในฟาร์ม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ... [23/08/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3
 • Reported/Photo by: ปภัสสร ริยะบุตร, ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / มรกต สิงหะสุริยะ
16 people like this