215
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์จำนวน 3 คนและนิสิตจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาพรวมของหลักสูตรและแนวทางการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะนำไปสู่การร่วมงานทางวิชาการในอนาคต และนิสิต นักศึกษาได้ความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent-LOI) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกด้วย ... [31/08/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / ณัฐกิตติ์ เพชรหมื่นไว, วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
13 people like this