266
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน

ia

  • เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา ร่วมรับฟังสรุปผลการมาศึกษาเรียนรู้ที่คณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University ประเทศจีน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/09/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
19 people like this