85
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ia

 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาค คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแสดงชุดมาลาบูชาครู โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ต่อมาเป็นการกล่าวชื่นชมพระคุณครู โดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ต่อมาตัวแทนนักศึกษาขึ้นบทสวดไหว้ครู และพิธีไหว้ครู เริ่มจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 จากนั้นนายเศรษฐา ใจทน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นำนักศึกษากล่าวปฏิญาณตน ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ที่ได้รับทุนผลการเรียนดี และได้รับรางวัลต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การระลึกถึงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญา และความรู้แจ้ง เมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครู ระลึกถึงบุญคุณของครู และต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน “การไหว้ครู” ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ ได้ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ โดยจัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู – อาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์ กับลูกศิษย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาอีกด้วย ... [12/09/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
10 people like this