171
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการระดับนานาชาติ

ia

  • ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจาก Institute of Environmental Rehabilitation and Conservation (ERECON) ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการของ ERECON ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Foreign Affairs of Japan) ชื่อโครงการ “Project on Promoting Sustainable Agricultural Conditions for Poverty Reduction in Kampong Cham Province” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศกัมพูชา ... [17/09/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: วิไลวรรณ ด้วงเจริญ / วิไลวรรณ ด้วงเจริญ
20 people like this