8004
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข. ติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มทักษะให้ นศ.สัตวศาสตร์แบบเข้มข้น

ia

  • ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มพูนทักษะทางสัตวศาสตร์แบบเข้มข้น โดยเน้นทักษะด้านการเตรียมน้ำเชื้อและการผสมเทียมสุกร โคเนื้อและโคนม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาสัตวศาสตร์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น กว่า 30 คน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิด รวมทั้งมอบใบประกาศให้แก่นักศึกษาที่สอบผ่านการฝึกอบรม โดย รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ประธานฝ่ายวิทยากรฝึกอบรม ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-21 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ฟาร์มสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาสัตวศาสตร์ โครงการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 นี้ มีอาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง เป็นประธานโครงการ โดยมีทั้งอาจารย์ นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ และพนักงานประจำห้องทดลอง เป็นทีมวิทยากรและคณะกรรมการฝึกอบรม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ ดร.สพญ.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล อาจารย์ดำรงรักษ์ รักวงษ์ฤทธิ์ อาจารย์สายัณ คันธรินทร์ อาจารย์นริศรา สวยรูป อาจารย์ศรีนวล คณานิตย์ อาจารย์วรุณ โคตะ อาจารย์กษมา ตั้งมุททาภัทรกุล และอาจารย์ชานนท์ ทองดี ร่วมเป็นผู้ให้ความรู้ ที่เป็นทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยเน้นทักษะด้านการเตรียมน้ำเชื้อและการผสมเทียมสุกร โคเนื้อและโคนม เป็นการฝึกปฏิบัติจริงกับสัตว์ทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมา อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ประธานโครงการ กล่าวว่า “เนื่องจากในปัจจุบัน ตลาดงานของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาสัตวศาสตร์ส่วนใหญ่ เป็นสถานประกอบการด้านสัตวศาสตร์/สัตวบาลขนาดใหญ่แบบครบวงจร ซึ่งความคาดหวังและความต้องการของผู้ประกอบการดังกล่าวที่มีต่อนักศึกษาสัตวศาสตร์ที่รับเข้าทำงาน จำเป็นต้องเป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านสัตวศาสตร์ที่พร้อมใช้งาน และเสียงสะท้อนที่ได้รับจากกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่านักศึกษาขาดทักษะและการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ และขาดความอดทนต่อการศึกษา เมื่อนักศึกษาสำเร็จจากการศึกษาไปเป็นสัตวบาลเต็มตัว จะต้องเป็นที่พึ่งของเกษตรกร และสามารถดูแลรับผิดชอบชีวิตสัตว์ในฟาร์มได้” ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่ออีกว่า “เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะทางสัตวศาสตร์แบบเข้มข้นให้แก่นักศึกษาในการทำงานสายอาชีพสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ จึงจัดทำโครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านสัตวศาสตร์เฉพาะทาง เสริมสร้างจุดเด่นให้นักศึกษาสามารถใช้เป็นจุดแข็ง ในการสมัครเข้าทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป อีกทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่เกิดขึ้น มาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นจริงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเหล่านั้นมีคุณภาพพิเศษ และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในสาขาอาชีพภายหลังจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ในการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ครั้งนี้ มีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ที่เข้ามาฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มที่เลือกฝึกงานกับภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ครั้งนี้ด้วย และในส่วนของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้รับใบประกาศเพื่อรับรองผลการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางสัตวศาสตร์ ทุกคน ... [23/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1302 people like this