257
คณะเกษตรฯ มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก ประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน

ia

 • ระหว่างวันที่ 2 8- 29 สิงหาคม 2561 ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท จาก Ibaraki University, Gifu University และ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดิน

  โดยกิจกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นการศึกษาข้อมูลด้านเชิงพื้นที่และชุมชุนในพื้นที่ดินเค็ม ณ บ้านดู่ใหญ่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน จากสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในรายวิชานิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์เกษตรกรในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคการเกษตรและแนวทางการรับมือ การปรับตัวของเกษตรกร” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะในระหว่างทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

  ภายหลังจากการสัมภาษณ์เกษตรกร ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรมและคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณที่ได้ทำการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศในพื้นที่และส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Field Monitoring System) ภายใต้โครงการ “Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T project)” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนทุนของ JICA ประเทศญี่ปุ่น ในการทำวิจัยร่วมกันครั้งนี้ ในการนี้ Dr.Koshi Yoshida และ ดร.มัลลิกา ศรีสุธรรม ได้อธิบายถึงหลักการทำงานของ Field Monitoring System และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้นักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้

  และในช่วงบ่ายวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 น. คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการศึกษาวิจัยร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เริงศักดิ์ กตเวทิน ที่ห้องประชุมสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์

  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00-14:30 น. Dr.Keiko Noda จาก Gifu University และ Dr.Kyoko Matsumoto จาก The University of Tokyo ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “Mitigation, Adaptation and Climate Change Impacts: Case study in Indonesia” ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วิชานิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนักศึกษาปริญญาโทที่สนใจเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง ในโอกาสนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการซักถามเกี่ยวกับหัวข้อที่รับฟังบรรยายอย่างเป็นกันเองซึ่งเป็นการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ที่ดีต่อนักศึกษาทั้งด้านความรู้และทักษะด้านภาษาอีกด้วย ... [17/09/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: นางสาวธัญลักษณ์ นนทะศรี / นางสาวธัญลักษณ์ นนทะศรี
24 people like this