133
เพิ่มพูนศักยภาพ แก่นนครส่งนักเรียนฝึกประสบการณ์ คณะเกษตรฯ มข.

ia

 • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่ จำนวน 3 คน ทางด้านพืชสวน จำนวน 6 คน ทางด้านโรคพืช จำนวน 4 คน ทางด้านกีฏวิทยา จำนวน 4 คน ทางด้านปฐพีศาสตร์ จำนวน 2 คน ทางด้านสัตวศาสตร์ จำนวน 4 คน และทางด้านประมง จำนวน 4 คน

  ช่วงเช้าเป็นการรับฟังการปฐมนิเทศ รับชมวีดีทัศน์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ และรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเข้ารับการฝึกประสบการณ์ตามสาขาวิชาที่เลือก และในเวลา 15.00 – 16.30 น. เป็นการฝึกปฏิบัติ “การเรียนรู้การใช้ฐานข้อมูลสาขาเกษตรศาสตร์” วิทยากรโดย นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ บรรณารักษ์จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเต็มศักยภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์กับนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า คณะเกษตรศาสตร์ มีงานวิจัยที่อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างดี จึงได้นำนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป ... [01/10/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: /
8 people like this