420
คณะเกษตรฯ มข. เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)

ia

  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ และ Ms.SerkiWangmo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” และนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย ณ University Malaysia Sabah เมือง Sandakan ประเทศมาเลเซีย

    ในงานประชุมดังกล่าวมีนักวิจัยจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางด้านเกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และนำเสนอผลงาน ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์และภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง Soil macronutrients and abundance of soil bacteria in two rubber plantations and a forest area in the Chee watershed areaโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา, Preliminary investigation into chemical characteristics of native organic residues in the Northeast, Thailand โดย ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์, Speciation of copper during vermicomposting process using the swine manure and cassava peel mixture with rice husk ash by Eisenia foetida โดยนางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ และนำเสนอผลงานภาคบรรยายในหัวข้อเรื่อง The growth of organic agriculture in Bhutan โดย Ms.SerkiWangmo ... [03/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา / ผศ.ดร.พฤกษา หล้าวงษา
59 people like this