192
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ แนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ TQR

ia

  • เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ แนวทางการบริหารหลักสูตร เพื่อมุ่งสู่ TQR โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการของหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TQR ... [04/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
15 people like this