204
คณะเกษตรฯ มข. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกประสบการณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกประสบการณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านพืชไร่ จำนวน 3 คน ทางด้านพืชสวน จำนวน 6 คน ทางด้านโรคพืช จำนวน 4 คน ทางด้านกีฏวิทยา จำนวน 4 คน ทางด้านปฐพีศาสตร์ จำนวน 2 คน ทางด้านสัตวศาสตร์ จำนวน 4 คน และทางด้านประมง จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/10/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
24 people like this