5787
“งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1”

ia

  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยนักวิจัย ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.ยุพิน ผาสุข ผศ.สจี กัณหาเรียง นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร และนางสาวศรัญญา ศิริปัญญา ร่วมจัดนิทรรศการ “งานมหกรรมไก่พื้นแห่งชาติ ครั้งที่ 1” ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น. นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2556 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของไทย ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสันทนาการ เป็นเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพเพื่อการรองรับการเป็นสินค้าส่งออกที่จะนำรายได้เข้าประเทศ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อรองรับและสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ รื่อง “ไก่พื้นเมืองไทย เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสู่ AEC” การเสวนาเกษตรกร เรื่อง “ไก่เก่ง ไก่โก้ เพิ่มมูลค่าให้ไก่พื้นเมืองได้จริงหรือ?” การประกวดไก่พื้นเมืองชิงถ้วยพระราชทาน 8 สายพันธุ์ ซึ่ง รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง การแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมืองดั้งเดิมและไก่พื้นเมืองประจำถิ่น การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการคลินิกปศุสัตว์ และกิจกรรมนันทนาการอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศ ... [08/04/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
560 people like this