324
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมกับ TICA จัดฝึกอบรมนานาชาติ

ia

  • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Moving Local Agricultural Products from Self-Sufficiency Production and Household Consumption to Market by “Sufficiency Economy” Approach โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 19 คน จาก 19 ประเทศ ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างประเทศกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ เพื่อให้ชาวต่างชาติตระหนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญขึ้น สามารถใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทยได้ ... [08/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
30 people like this