250
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลการโหวตสูงสุดของประเทศ จากรายการ ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 4

ia

  • ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับผลการโหวตสูงสุด จากการเข้าร่วมโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 4 “น้ำคือชีวิต” ภายใต้ชื่อโครงการ “การบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่นเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ได้รับการถ่ายทำและออกอากาศทางช่อง NOW 26 และได้รับผลโหวตจากผู้ชมรายการสูงสุด จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมที่ได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยได้ไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบยั่งยืน และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ณ เมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2561

    นักศึกษาจาก 5 คณะได้แก่ นางสาว ถิรดา ดีมืด จาก คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม นายเศรษฐคุณ เหมทานนท์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ นายนรเทพ จิพายัพ นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นางสาววิจิตรา สานุสันต์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวธารณีนุช ศรีกะสอน คณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย จากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้กับนักศึกษา นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสิ่งที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศของเรา ได้มีการศึกษาดูงานที่ Vietnam national university of agriculture มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งชาติเวียดนาม (VNUA) การศึกษาดูงานที่ Bat trang ceramic village หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา Bat trang ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อุดมไปด้วยดินแม่น้ำ, หมู่บ้านนี้ถือว่ามีทรัพย์ในดินเพราะมีส่วนผสมในการทำเครื่องเคลือบดินเผาเหมาะสมดี ศึกษาดูงานที่ Thanh van commune’s agricultural cooperative ซึ่ง thanh Oai district มีชื่อเสียงในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การศึกษาดูงานที่ HANOI Thanh Xuan Organic Vegetables คือชุมชนผู้ริเริ่มนำผักอินทรีย์ เผยแพร่สู่ชาวเวียดนามและยังเป็นแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยจากชนบทอีกด้วย เยี่ยมชมวิหารวรรณกรรมวัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก และยังเป็นสถานที่ใช้สอบจ้องวนในสมัยโบราณ ได้เรียนรู้ว่า คนดี สำคัญกว่า คนเก่ง อีกด้วย ... [09/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย / รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
26 people like this