242
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Best Poster Awards จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย

ia

  • ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA)” ณ The Faculty of Sustainable Agriculture (FSA) ของ Universiti Malaysia Sabah, Sandakan ประเทศมาเลเซีย

    ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ และนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในครั้งจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง Speciation of copper during vermicomposting process using the swine manure and cassava peel mixture with rice husk ash by Eisenia foetida และ นางสาว Serki Wangmo นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง The growth of organic agriculture in Bhutan ซึ่ง นางสาวอาภรณ์ ทองบุราณ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม Best Poster Awards ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

    การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้องค์ความรู้และความก้าวหน้าในงานวิจัยเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืนในการประชุมในครั้งนี้แล้ว ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน การจัดการการผลิตปาล์มน้ำมัน แบบยั่งยืน PROPER MANAGEMENT OF OIL PALM SYSTEM (Emphasising on sustainable practices in farm management system) อีกด้วย ... [09/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
10 people like this