154
สาขาพืชไร่ คณะเกษตรฯ มข. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ecological prospects of perennial grain crops in the tropics”

ia

  • เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ PD. Dr. Frank Rasche จาก University of Hohenheim ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันนี มาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “Ecological prospects of perennial grain crops in the tropics” ซึ่ง PD. Dr. Frank Rasche นั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศของนางสาววิมล ภูกองไชยและนางสาวนีรนุช ผิวแดง นักศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 18 และ 19 ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ซึ่งความร่วมมือด้านการวิจัยของ PD. Dr. Frank Rasche และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ นั้นได้รับทุนในโปรแกรม PPP Year 2017/2018 TRF-DAAD Research Based Mobility Scheme ชื่อโครงการ” Soil microbial C and N dynamics driven by land use change and organic inputs”

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ กล่าวว่า “การศึกษาและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาควรมีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งควรได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากนักวิจัยระดับนานาชาติ ดังนั้น หากนักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดทักษาทางด้านวิจัยในรูปแบบภาษาอังกฤษจากนักวิจัยต่างชาติ ย่อมเป็นแนวทางให้นักศึกษา สามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ทั้งทางด้านวิจัยและภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งจะเพิ่มความรู้และเทคนิคทางด้านวิจัยและภาษาอังกฤษ และจะนำไปสู่การเขียนประเด็นงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพต่อไป ... [16/10/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 people like this