422
คณะเกษตรฯ มข. จับมือเครือข่ายจัดสัมมนาการเกษตรสมัยใหม่ระบบดิจิทัล

ia

 • เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเครือข่ายอีก 3 องค์กร จัดสัมมนาเรื่อง การจัดการและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 155 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า “หลังจากจัดทำโครงการการส่งเสริมการเกษตรด้านการแสวงหาน้ำในการทำเกษตร การผลิตพืชผักปลอดภัย และการตลาด พบว่า เกษตรกรที่ทำการผลิต ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น การตลาด และการพ่นสารอินทรีย์ การกำจัดวัชพืช การพยากรณ์ผลผลิต การสำรวจการระบาดของโรคและแมลง การตลาด และต้นทุนค่าแรงงานค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าว ได้หารือกับหลายๆหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ประจำจังหวัดขอนแก่น จึงได้หาทางออกร่วมกัน ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกรจัดการแปลงเกษตร ธุรกิจ ฟาร์ม และการตลาด โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ซึ่งตรงกัน บทบาทหน้าที่หนึ่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบทบาทในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในด้านธุรกิจต่างๆ รวมถึง การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับเกษตร 4.0

  “การจัดครั้งนี้มีหน่วยงานที่มองเห็นการแก้ปัญหาเกษตรกรได้ ที่เป็นทางออกของประเทศ ได้สนับสนุนงบประมาณ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าจัดการต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิร่วมพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน บริษัทส่งเสริมเกษตรและตลาดจำกัด (APAM) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเกษตรกรจากกลุ่มต่างๆ ที่เสียสละค่าเดินทาง ค่าที่พัก ด้วยงบประมาณตนเอง พร้อมนี้จะมีการนำเสนอตัวอย่างขององค์กรที่เชื่อมเกษตรกร ที่ปลูกข้าวโพดต้นสดกับตลาดคือสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ที่จะนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดและการตลาด เช่น ระบบเซ็นเซอร์ ระบบอากาศยานไร้คนขับ ในแปลงข้าวโพดเพื่อตรวจสอบการขาดธาตุอาหาร การใช้โดรนเพื่อพ่นสารอินทรีย์ในแปลง การให้น้ำ ตลอดจนการพยากรณ์ผลผลิต และการระบาดของศัตรูข้าวโพด ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นตัวอย่างหนึ่ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวเพิ่มเติม

  การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ของแกนนำเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ต่างๆ ที่ได้มาเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะนำไปปรับใช้ในกิจกรรมของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ 1) มีใช้ 2) ใช้เป็น 3) แก้ปัญหาได้ และ 4) เกิดนวัตกรรม และเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมรับทราบถึงนโยบายการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาชุมชนการเกษตรแก่ เกษตรกร กลุ่มต่างๆ Smart Up Young Smart Farmer และผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึง คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่ม NGO อีกด้วย ... [18/10/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
22 people like this