165
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัย กับ University of Hohenheim

ia

 • ระหว่างวันที่ 9 - 13 และ 19-23 ตุลาคม 2561 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ได้รับทุน TRF-DAAD-PPP 2018 ซึ่งเป็นทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระดับต่าง ๆ ที่มีโครงการวิจัยร่วมกัน (Project-based Personnel Exchange Program-PPP) ให้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนงานวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ Prof. Georg Cadisch และ Dr.Frank Rasche จาก Institute of Agricultural Sciences in the Tropics, University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี โดยนักวิจัยทั้งฝ่ายไทยและเยอรมนีได้มีความร่วมมือวิจัยกันมากว่า 20 ปี โดยเน้นด้านการจัดการอินทรียวัตถุของดิน โดยใช้สารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน

  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ พร้อมด้วยนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษา หล้าวงษา และ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ จากสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ดร.รติกร แสงห้าว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขต้นฉบับบทความวิจัยจากผลงานวิจัยด้านการใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงอินทรียวัตถุของดินทราย และวางแผนงานวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ยังได้วางแผนงานวิจัยในส่วนที่ดำเนินอยู่ของนักศึกษาปริญญาเอกของกลุ่มวิจัยฯ 2 คนในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งนศ. คนหนึ่งได้เดินทางกลับมา และอีกคนหนึ่งกำลังจะเดินทางไปทำวิจัยส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ University of Hohenheim ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย นอกจากการทำงานกับกลุ่มวิจัยอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว Prof. Georg Cadisch และ Dr.Frank Rasche ยังได้ร่วมงานกับศูนย์วิจัยอ้อย โดยได้ประชุมวางแผนงานวิจัยด้านการจัดการธาตุอาหารอ้อยร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ และนักศึกษาบัณฑิตในสังกัดอีก 3 คน จากสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผลการทำวิจัยในวงกว้างออกไป กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. จึงได้จัดให้ Prof. Georg Cadisch เสนอสัมมนา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในหัวข้อ “Managing ecosystem services in rubber based systems under a changing climate” ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  นอกจากนี้ Dr.Frank Rasche และ Prof. Georg Cadisch ได้บรรยายในวิชา ความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูง (Advanced Soil Fertility) ซึ่ง ศ. ดร. ปัทมา เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในหัวข้อ “Integrated Soil Fertility Management” และ “Stable isotope ecology” ให้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องสำรวจดิน สาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การจัดประชุมกลุ่มวิจัยฯ ในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้จากการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประทศ และเป็นการฝึกฝน เพิ่มทักษะและโอกาสแก่อาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่นักศึกษา และผู้ช่วยวิจัย ในการทำการวิจัยร่วมนักวิชาการต่างประเทศ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยมีแนวคิด และแรงบันดาลใจในการทำวิจัยที่มีคุณภาพสูง ต่อไป ... [05/11/2018]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
17 people like this