104
คณะเกษตรฯ มข. จัดนิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี ๒๕๖๑

ia

  • เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสางแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดนิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานกลางศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ซึ่งนิทรรศการวันดินโลกในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนสาธารณชนที่สนใจ ได้ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ... [24/12/2018]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
10 people like this