185
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานทำบุญประจำปี 2561

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีงานทำบุญประจำปี 2561 เนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มี คณบดีคณะต่างๆ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีนี้ด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร อดีตผู้เกษียณอายุราชการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 7011 อาคาร Ag 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [24/12/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
10 people like this