5172
คณบดีสัมภาษณ์สด ช่อง 11 ในรายการอีสานวันนี้

ia

  • วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 08.50 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการ "ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)" เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งพัฒนาด้านวิชาการ และด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์แบบครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ รวมทั้งสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาดูแลเครือข่ายวิชาการด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวในรายการว่า ในการดำเนินงานระยะที่ 1 สกว. มองเห็นว่าศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้มีลักษณะ “โตดี ไข่ดก อกกว้าง” และส่งเสริมองค์ความรู้พร้อมสร้างอาชีพสู่ชุมชน ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างยอมรับว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จด้วยดี จึงมีการบันทึกข้อตกลงในระยะที่ 2 ซึ่งในระยะที่ 2 มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง โดยเฉพาะสายพันธุ์ไก่ชี เน้นด้านการเป็นอาหารสุขภาพ และการพัฒนาสายพันธุ์สังเคระห์ ตลอดจนการสร้างอาชีพชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดผลักดันเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการสร้างเครือข่ายในชุมชน ด้านการพัฒนาสู่อาเซียน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มระดับอาเซียน การผลิตบัณฑิตระดับโท-เอก การสรรค์สร้างงานวิจัยคุณภาพตีพิมพ์และนำเสนอสู่ระดับอาเซียนต่อไป โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวตอนท้ายว่า หากมีหน่วยงานใดหรือมีผู้สนใจไก่พื้นเมือง สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เบอร์โทร 043-342407 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ยินดีให้บริการอย่างดียิ่ง ... [05/02/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
518 people like this