134
คณะเกษตรฯ มข. จัดงานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2561

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน ประจำปี 2561 โดยให้เกียรติกล่าวเปิดงาน กล่าวแสดงความชื่นชมแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 67 คน งานชื่นชมยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณต่อบุคลากรและนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจที่ได้รับ และเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ทุ่งเทและเสียสละเวลาให้กับคณะฯ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคาร AG 01 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [24/12/2018]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
5 people like this