134
บุคลากรคณะเกษตรฯ มข. มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ท่านคณบดีได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทุกท่านด้วย ... [07/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
13 people like this