142
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) เข้าอวยพรปีใหม่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีฯ และคณะ มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
8 people like this