190
ผลการคัดเลือกรางวัลดุษฏีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ประจำปีการศึกษา 2561

ia

  • ผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2561 คือ นางสาวจริยา รอดดี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา ทั้งนี้ ให้เข้ารับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่น และ โล่เกียรติยศ ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียนรวม อาคาร 7 ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตรงกับวันประชุมวิชาการเกษตร งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ... [16/01/2019]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
23 people like this