7606
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.วิเชียรบุรี

ia

  • วันที่ 9-10 มีนาคม 2556 นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้นำชุมชน และเกษตรกรเป็นอย่างดี จากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่ชน ไก่เนื้อ และมีไก่ไข่ โดยเลี้ยงแบบหลังบ้าน พบว่า มีการระบาดของโรคอหิวาต์เป็ด-ไก่ ในช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และบางหมู่บ้านประสบภัยแล้ง ด้านการตลาดจะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ ไก่มีชีวิตในราคากิโลกรัมละ 60 บาท สำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่นี้ ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อวางแผนงานและกำหนดการนำไก่พื้นเมืองลงสู่พื้นที่ในระยะอันไกล้ ต่อไป ... [12/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
961 people like this