49
งานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

ia

  • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ซึ่งงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และ นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดขอนแก่น โดย นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 จำนวน 50,000 บาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 5101 อาคาร Ag 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
5 people like this