81
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จาก คณะพยาบาลศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญทรี พ่วงสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ประเภท นักวิชาการ ในโอกาสนี้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับดอกไม้จันทน์ที่คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดทำด้วย ณ ห้องรับรองคณบดี อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [18/01/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
4 people like this