64
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36

ia

  • เมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 140 คน เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เกษตรกรรมเมืองกรุง มุ่งสร้างนวัตกรรม นําพาประเทศไทยยั่งยืน” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ทั้ง 4 ภาค รวม 12 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในงาน เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากล การประกวด Mr. & Miss 4 Jobbกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตรเป็นลำดับที่ 4 จาก 12 สถาบัน โดยได้เหรียญรางวัล จำนวน 16 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 9 เหรียญ ประกอบด้วย 1.การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง 2.การกรอกวัสดุปลูก 3.การขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง 4.การเซทแมลง 5.การวินิจฉัยโรคพืช 6.การคำนวณอัตราการใช้และพ่นสารกำจัดวัชพืช 7.การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดความเป็นกรด-ด่างของดิน 8.การบรรจุพันธ์ลูกปลา 9.โครงการทางการเกษตร เหรียญเงิน 4 เหรียญ 1.การจัดสวนถาด 2.การตัดแต่งซากสัตว์ปีก 3.การตอนสุกร 4.การพูดส่งเสริมการเกษตร เหรียญทองแดง 3 เหรียญ 1.การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 2.การรีดเต้านมเทียม 3.การวิเคราะห์อาหารสัตว์ ไม่ได้รับเหรียญรางวัล 1.การคล้องโค ล้มโค 2.การตอบปัญหาทางการเกษตร นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่เหรียญทอง 1 เหรียญ จากกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ จากกีฬาฟุตซอลชาย ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากคะแนนรวมกีฬาทักษะเกษตร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬาสากล

    และในการจัดงานครั้งนี้ นายพีรพล ดิษสลุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 อีกด้วย ... [04/01/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค เพ็งลี
1 people like this